Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ

11/18/2015 10:10:35 AM

Vạn tuế Vua Ki-tô Giê-su !

Vua của các vua - rất Nhân từ.

Giây phút dang tay trên Thập giá,

Đâng quang Hiển trị mãi thiên thu.

Quốc hiệu : NƯỚC THIÊN CHÚA Huy hoàng.

Quốc huy : CÂY THÁNH GIÁ Vinh quang.

Quốc ca : KINH LẠY CHA Hùng tráng.

Hiến chương : BÁT PHÚC Sáng nét vàng.

Vương quyền thống trị khắp Vũ hoàn.

Trên Trời các Thần Thánh hỷ hoan.

Qủy lực ma vương đều khiếp sợ.

Nghe GIÊ-SU - qùy gối hoàn toàn.

Xin Chúa làm Vua nước Việt Nam,

Trong gian truân thử thách âm thầm.

Để sớm ngày NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN,

Khải hoàn Vinh thắng của Thánh Tâm !

Con khẩn cầu Lòng Thương Xót Cha,

Là Vua của mọi nước mọi nhà :

Lòng con - xin làm Vua cai trị,

Để được kiên vững trước phong ba.

Vinc. Vũ Thế Hùng

Lên đầu trang