Đời vọng

12/1/2011 5:11:32 PM

Trăm năm khao khát Tình Trời

Giêsu cứu độ kiếp người trầm luân

Chiều mưa từng hạt trần gian

Mong Mưa Thiên Tử chứa chan Thánh Tình

Đợi chờ ngày Chúa giáng sinh

Đợi chờ ngày Chúa công bình quang lâm

Giúp con vững chí bền tâm

Không mê ngủ giữa tháng năm cuộc đời

Giúp con sống trọn kiếp người

Dẫu bao gian khó chơi vơi sớm chiều

Nhưng xin giữ trọn Tin Yêu

Sống đời Mùa Vọng không nao núng lòng

TRẦM THIÊN THU
Chiều mưa, 29-11-2011

Lên đầu trang