''Danh dự của Ngài'' hay ''Danh của Ngài''?

9/14/2013 5:16:23 PM
Tv 143,11: “Danh dự của Ngài” hay “Danh của Ngài” ?

Tiếng Híp-ri שֵׁם  (šëm) có nghĩa là “danh” (name), “danh tiếng” (reputation) hay “tiếng tăm” (renown). Chẳng hạn sách Xô-phô-ni-a 3,19 viết: “Này Ta sắp hành động để trừng phạt mọi kẻ hành hạ ngươi ; –thời ấy – Ta sẽ cứu thoát chiên bị què, sẽ tập hợp chiên đi lạc. Ta sẽ cho chúng được danh tiếng (šüm) và ngợi khen tại khắp nơi chúng đã nếm mùi ô nhục” (Xp 3,19). Tuy nhiên, khi šëm (danh) đi với tên Đức Chúa thì thường được dịch là “Danh của Đức Chúa”.


Trong sách Thánh Vịnh, bản dịch ấn bản 2011 của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ (NPD/CGKPV), lựa chọn dịch từ Híp-ri “šëm” là “danh dự” ở một số nơi như sau: Tv 23,3; 31,4; 79,9; 109,21; 143,11. Mục đích của bản dịch thánh vịnh trong ấn bản 2011 chú trọng vần điệu và câu văn giúp độc giả hiểu dễ dàng hơn. Nếu dịch sát bản văn “Danh của Đức Chúa” thì không rõ hiểu từ “danh” theo nghĩa nào? Chọn dịch là “danh dự” cho phép hiểu “danh” theo nghĩa “danh tiếng” (reputation) “tiếng tăm” (renown) nhằm diễn tả vinh quang và quyền năng của Đức Chúa. “Danh dự” ở đây không hiểu theo nghĩa con người gán cho Đức Chúa nhưng “danh dự” là bản chất của Đức Chúa.

Hiện tại NPD/CGKPV đang thực hiện bản dịch sát bản văn Híp-ri và Hy-lạp dùng để học hỏi. Vì thế  khi từ “šëm” (danh) đi với tên Đức Chúa được sẽ dịch là “Danh của Đức Chúa” hay “Danh Đức Chúa”.

 

Ngày 06 tháng 05 năm 2013

TM. Nhóm CGKPV

Giuse Lê Minh Thông, OP

Lên đầu trang