Đa phương tiện
Fiat Lux: Illuminating Our Common Home - 2015.12.08
 
Cập nhật: 14-12-2015 03:14:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 106
Angelus Domini 2015.12.08
 
Cập nhật: 08-12-2015 04:38:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 93
Inauguration of the Jubilee of Mercy -2015.12.08
 
Cập nhật: 08-12-2015 04:37:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 118
Inauguration of the Nativity Scene in Assisi - 2015.12.06
 
Cập nhật: 08-12-2015 04:36:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 81
Angelus Domini 2015.12.06
 
Cập nhật: 08-12-2015 04:34:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 75
Vatican Council II and its protagonists - 2015.12.01
 
Cập nhật: 08-12-2015 04:33:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 72
Pope Francis General Audience 2015.12.02
 
Cập nhật: 08-12-2015 04:33:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 71
Francis in Central African Republic: Holy Mass 2015.11.30
 
Cập nhật: 08-12-2015 04:32:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 64
Francis in Central African Republic: Holy Mass and opening of the Holy Door 2015.11.29
 
Cập nhật: 06-12-2015 07:29:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 75
Francis in Central African Republic: Visit to a refugee camp 2015.11.29
 
Cập nhật: 06-12-2015 07:28:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 59
Francis in Uganda: Farewell Ceremony - 2015.11.29
 
Cập nhật: 06-12-2015 07:26:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 48
Francis in Uganda: Meeting with priests - 2015.11.28
 
Cập nhật: 06-12-2015 07:25:00 PM | Tác giả: The VATICAN | Trình bày: CTV | Xem: 55
Lên đầu trang