Đa phương tiện
Đề tài: "Việc dạy giáo lý và công cuộc Phúc âm hóa xã hội"
 
Cập nhật: 27-07-2016 08:55:00 AM | Tác giả: ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm | Trình bày: ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm | Xem: 578
Giới thiệu Thánh đường Giáo xứ Phú Đa
 
Cập nhật: 27-07-2016 08:52:00 AM | Tác giả: Chưa biết | Trình bày: Chưa biết | Xem: 1154
CN 17c mùa Thường Niên, tv137 1 2a, 2bc 3, 6 7ab, 7c 8
 
Cập nhật: 27-07-2016 08:50:00 AM | Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Trình bày: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Xem: 627
CN 16c mùa Thường Niên, tv14 2 3ab, 3cd 4ab, 5
 
Cập nhật: 27-07-2016 08:48:00 AM | Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Trình bày: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Xem: 592
CN 15c mùa Thường Niên, tv68 14-17, 30 31, 33 34, 36a-37
 
Cập nhật: 27-07-2016 08:47:00 AM | Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Trình bày: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Xem: 579
CN 14c mùa Thường Niên, tv65 1 3a, 4 5, 6 7a, 16 và 20
 
Cập nhật: 27-07-2016 08:46:00 AM | Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Trình bày: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Xem: 595
CN 13c mùa Thường Niên, Thánh Vịnh 15 1 2a và 5, 7 8, 9 10, 11
 
Cập nhật: 27-07-2016 08:44:00 AM | Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Trình bày: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Xem: 561
CN 12c mùa Thường Niên, tv62 2, 3 4, 5 6, 8 9
 
Cập nhật: 27-07-2016 08:43:00 AM | Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Trình bày: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Xem: 537
CN 11c mùa Thường Niên, TV 31 1 2, 5, 7, 11
 
Cập nhật: 27-07-2016 08:42:00 AM | Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Trình bày: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Xem: 488
CN 10c mùa Thường Niên, tv29:2 & 4, 5 6, 11 12a & 13b
 
Cập nhật: 27-07-2016 08:41:00 AM | Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Trình bày: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Xem: 580
CN lễ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ, TV 109 1,2,3,4
 
Cập nhật: 27-07-2016 08:39:00 AM | Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Trình bày: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Xem: 478
CN lễ CHÚA BA NGÔI, TV 8 4 5, 6 7, 8 9
 
Cập nhật: 27-07-2016 08:36:00 AM | Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Trình bày: Nhóm Thánh Vịnh Nauy | Xem: 478
Lên đầu trang