ĐÀ NẴNG

Giáo phận Đà Nẵng
(tiếng LatinDioecesis Danangensis)