Cursillo

11/1/2018 8:01:52 AM

Cur-sil-lo, một Phong trào

Là của Giáo Hội, thuở nào bạn ơi?

 

Thuở Bo-nin được đầy ơn

Giám mục Har-ves cùng tin Phong trào
Một Đặc Sủng, Chúa ban trao
Tình yêu Thiên Chúa, phải lo giữ gìn
Trao nhau tình ban xa gần
Kết bạn, là bạn ân cần sớm hôm

Từ khi Đặc Sủng, Chúa ban
Đêm ngày sớm tối Bo-nin nguyện cầu
Tâm Tưởng, ngay buổi ban đầu
Côngbố tuyệt diệu: tình yêu Chúa trời

Ngôi Hai xuống thế làm người

Đó là Tâm Tưởng, để đời mai sau.

 

Ông Bo-nin mãi lo âu
Xây dựng Mục Đích, về lâu, cội nguồn..
Biến đổi mình, ngày tốt hơn

Kito (hữu) đích thực, Chúa ban ơn hiền
Sau lo truyền giáo, là men
Sống đạo đích thực, chứng nhân giữa đời

Mong sao hết thảy mọi người

Nhận biết Thiên Chúa trên trời thiêng liêng

 

Cur-sil-lo có Sách lược riêng

Tiền, hậu, Khóa Ba Ngày Cur-sil-lo

Bạn là người của Phong trào

Cần hiểu thấu đáo, lo cho mọi người.

Một tay nắm Chúa trên trời

Một tay nắm lấy loài người thế gian.,.

                   Inhaxio Đặng Phúc Minh
(Cảm hứng sáng 31-10-2018)

Lên đầu trang