Có nhiều cha dâng lễ thì linh hồn được mau cứu rỗi?

3/23/2014 6:23:27 PM
Hỏi : 1- Xin cha cho biết :sự khác biệt nào giữa thánh lễ chỉ có một linh mục dâng với thanh lể có Giám mục chủ tế và nhiểu linh mục đồng tế ? 2- Nếu có nhiếu linh mục đống tế thì có lợi ra sao cho một linh hốn xin cầu nguyện ?

Holy_Mass_Souls_in_Purgatory.jpg  

Trả lời : trong một bài viết trước đây, tôi đã có dịp giải thích rõ về giá trị thiêng liêng của thánh lễ nói chung và giá trị của việc có nhiếu linh mục đống tế trong các lể cưới vá lễ tang. .

 

Nhân câu hỏi trên , tôi xin được nhắc lại giáo lý của Giáo Hội về các  vấn đề này như sau::

 

1-   Trước hết, chúng  ta phải hiểu rõ rằng Phụng vụ thánh( Sacred Liturgy),- mà cao điểm  là  Thánh Lễ Tạ Ơn ( Eucharist) ( hay con goi là Lễ Mísa )-  là “đỉnh cao  và nguồn mạch của đời sống Giáo Hội” ( x. Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh SC, số 10). Sở dĩ thế , vì  Thánh Lễ Tạ Ơn ngày nay  chính lá Hy tế thập giá Chúa Kitô đã một lần dâng lên Chúa Cha trên thập giá năm xưa để đền tội thay cho nhân loại đáng  phải phạt và  chết đời đời vì tội. Đồng thời cũng diễn lại Bữa ăn cuối cùng của Chùa Giêsu với Nhóm 12 , nhân đó Chúa đã lập Phép Thánh Thể vá Chức Linh  Mục., một điều mà các giáo phái ngoài Công Giáo và Chính Thống Giáo, không tin.

 

Khi dâng Hy Tế cực trọng trên thập giá, , Chúa Giê su vừa  là Tư Tế (Linh Mục Thượng Phẩm) vừa lá bàn thờ vừa là lễ vật.

 

Ngày nay, Chúa Kitô vẫn tiếp tục dâng Hy tế này cách bí tich ( nhiệm mầu) qua tàc vụ (ministerium) của Giáo Hội  là Thân thể nhiệm mầu của Chúa  trong trần gian..

 

Nói rỏ hơn, mỗi khi Thành lễ Tạ Ơn được cử hành trên bàn thờ ở bất cừ  nơi nào   trong Giáo Hội thì chính Chúa Kitô lại hiện diện cách nhiệm mầu qua cá nhân thừa tác viên con người  là linh mục hay Giàm mục để diễn lại bữa tiệc ly  và  dâng  lại Hy Tế năm xưa trên thập giá để xin  Chúa Cha ban ơn cứu chụộc cho chúng ta ngày nay như Giáo Hội dạy:   “ và mỗi lần Hy tế thập giá  được  cử hành trên bàn thờ , nhờ đó “ Chúa Giêsu, Chiên vượt qua  của chùng ta chịu hiến tế,,(1 Cor 5, 7 )thì công cuộc cứu chuộc chùng ta được thực hiện.” (x, Lumem Gentium ,số 3.)

 

Như thế có nghĩa là chính Chúa Giê su là Chủ tế của mọi thánh Lễ Tạ Ơn, nhưng Chúa thực hiện qua  công cụ loài  người là các thừa tàc viên có chức thánh( ordained minis- ters) trong hàng tư tế ( Sacerdos) như linh mục , và  đặc biệt  là Giám mục, từc những  người được chia sẻ trọn ven Chức Linh Mục đời đời của Chúa Kitô, “ Thầy Cả Thượng Phâm theo phẩm trật Men-ki-xê-đê” (x.Dt 5: 6)( Hống Y và chính Đừc Giào Hoàng cững chỉ là Thừa tàc viên như linh mục và Giàm mục khi dâng Thành Lễ Tạ Ơn mà thôi.).

 

Vì không phải cá nhân linh mục hay giám mục dâng lễ mà chính Chúa Kitô mượn tay và miêng lưỡi của các ngài để  diễn lại bữa tiệc ly  và dâng lại Hy tế thập giá  cách nhiệm mầu hay bí tích trên bàn thờ ngày nay để xin ơn cứu độ cho chúng ta cùng thể thức và giá trị như ơn ầy được ban lần  đầu cho nhân loại qua cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá năm xưa.

 

Như vậy , tuyệt đối không có sự khác biệt nào giữa thánh lễ của một linh mục cử hành và thánh lễ của một giám mục hay của Đức  Thánh Cha. Tất cả các ngài , tuy khác nhau về chức thánh, và quyền bính trong Giáo Hội, nhưng khi cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn ( The Eucharist.) thì các ngài không nhân danh cá nhân mình mà nhân danh Chúa Kitô = In  persona Christi. Nghĩa là chình “ Chúa Kitô là Tư Tế duy nhất , còn  các vị khác chỉ  là thừa tác viên của Ngài” ( Th. Tôma,Hebr, 7,4.; SGLGHCG, số 1545)

 

Với nhãn quan con người thì nhiều người lầm tưởng rằng tham dự thánh lễ của một giám mục  và  nhất là của Đức Thanh Cha thì có giá trị và ơn ích thiêng liêng hơn là dự lễ của một linh mục tầm thường..Điều này hoàn toàn sai lầm như đã giải thích ở trên.

 

2- Về câu hỏi thứ hai, tôi xin nhắc lại điều đã có lần trả lời.

 

Cũng theo nhãn quan con người thì , lễ  tang, lễ cưới … nếu có nhiều linh mục đống tế , và  đặc biệt  có Giám mục hay Hồng Y chủ tế, thì trước hết đó là vinh dự, hãnh diện  lớn lao cho gia chủ.Ngoài ra người ta cũng nghĩ rằng có nhiều  linh mục đồng tế thì có nhiều ơn ích thiêng liêng cho người sống hay chết. Ví thế , ở các Cộng Đoàn Việt Nam ( và chỉ riêng có giáo dân VN mà thôi, các sắc  dân khác, không có thói quen này) , người ta thường cố mời nhiều linh mục đến đồng tế trong các dịp lễ tang, lễ giỗ hay lễ cưới.

 

Điều này cũng không có gì là sai trái. Tuy nhiên, cần phải nói ngay rằng : Chúa  ban ơn không phải vì có nhiều linh mục hay giám mục đồng tế trong các dịp nói trên , mà chủ yếu là vì lòng thương sót vô biên và công bằng tuyệt đối của Ngài.

 

Thật vậy, nếu một người đã hướng trọn đời mình về Chúa và quyết tâm sống theo đường lối của Ngài thì đó mới  là bảo đảm chắc  hơn cho phần rỗi của mình,  như Chúa Giê su đã nói với các môn đệ xưa :” không phải bất  ai thưa với Thầy :|”  Lậy Chúa, lậy Chúa mà được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi.” ( Mt 7: 21)

 

Như vậy, nếu một người đã không quyết tâm tìm kiếm , yêu mến và sống theo đường lối của Chúa, hay nói cách khác, đã từ khước Ngài suốt cả đời  mình, thì khi chết  dù  có Đức Thánh Cha và hàng trăm giám mục, linh mục đồng tế thì cũng vô ích mà  thôi. Ngược lại, một người đã ra đi trong ơn nghĩa Chúa, hay ít là trong giờ sau hết đã kịp thời quay trở  lại với Chúa và xin Ngài thương tha thứ, thì cho dù không có linh mục cử hành lễ tang hoặc không có linh mục nào đồng tế thì cũng không thiệt  thòi gì về mặt thiêng  liêng cả vì Chúa rất nhân từ và công minh khi phán xét con cái loài người. Đây là điều chúng ta phải tin và cậy trông.

 

Tóm lại, muốn được cứu rỗi thì trước hết phải cậy nhờ lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa nhờ công nghiệp cứu chuộc  vô giá của Chúa Kitô, nhưng cũng đòi hỏi thêm phần đóng góp của con người qua nỗ lực tìm kiếm, yêu mến và sống theo đường lối của Chúa. Nếu không có sự đóng góp cần thiết này thì Chúa không thể cứu ai được , nói chi nhờ  nhiều người  khác cầu nguyện thay cho sau khi chết.

 

Lm Phanxicô Xavie Ngô Tôn Huấn

Lên đầu trang