CN 10c mùa Thường Niên, tv29:2 & 4, 5 6, 11 12a & 13b

7/27/2016 8:42:04 AM Xem: 511 Tác giả:Nhóm Thánh Vịnh Nauy Trình bày:Nhóm Thánh Vịnh Nauy
Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh Đáp Ca
Lên đầu trang