CN & Lễ Trọng

Sức mạnh hoán cải chữa lành của kinh Mân Côi

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 27 TN B – KÍNH TRỌNG THỂ LỄ MÂN CÔI (Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38)

 Xem chi tiết »
Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXVII – B (Mc 10, 2-16)

 Xem chi tiết »
Tránh óc bè phái và hãy ứng xử bao dung

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 26 TN B (Ds 11,25-29 ; Gc 5,1-6 ; Mc 9,38-43.45.47-48)

 Xem chi tiết »
Ông này là ai?

(27.9.2018 – Thứ năm Tuần 25 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng bao giờ là cớ vấp phạm

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXVI – B (Mc 9, 37-42. 44. 46-47)

 Xem chi tiết »
Phục vụ trong khiêm hạ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 25 TN B ( 2,12.17-20 ; Gc 3,16-4,3 ; Mc 9,30-37)

 Xem chi tiết »
Bước theo Chúa trong khiêm hạ

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXV - B (Mc 9, 30 – 37)

 Xem chi tiết »
Từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN B (Is 50,5-9a ; Gc 2,14-18 ; Mc 8,27-35)

 Xem chi tiết »
Vác thập giá theo Chúa

Ông bà chúng ta vẫn thường nói “ Hạnh phúc thì ít ỏi, đau khổ thì triền miên, đã vậy khi hạnh phúc tới đâu có ai biết mà đón nhận, chỉ đến khi qua rồi thì mới biết đó là hạnh phúc! "

 Xem chi tiết »
Theo Chúa phải từ bỏ mình, vác thập giá mình

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXIV - B (Mc 8, 27 – 35)

 Xem chi tiết »
Nhận biết Chúa Kitô

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXIV – B (Mc 8, 27-35)

 Xem chi tiết »
Ép-pha-tha: Xin mở tai mở miệng và mở lòng trí con

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 23 TN B (Is 35,4-7a ; Gc 2,1-5 ; Mc 7,31-37)

 Xem chi tiết »
Ôi! Đẹp thay bao việc Chúa làm

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXIII – B (Mc 7, 31 - 37)

 Xem chi tiết »
Người làm mọi sự tốt đẹp

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXIII – B (Mc 7, 31-37)

 Xem chi tiết »
Lề luật là dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXII – B (Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23)

 Xem chi tiết »
Giữ Luật với lòng mến Chúa

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXII – B (Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang