CN & Lễ Trọng

Hân Hoan Mừng Chư Thánh

Lễ Các Thánh Nam Nữ (Mt 5, 1-12a)

 Xem chi tiết »
Các Thánh là ai vậy?

Lễ Các Thánh Nam Nữ (Mt 5, 1-12a)

 Xem chi tiết »
Muốn Sống Đời Đời, Hãy Ăn Bánh Giêsu

Suy Niệm Lễ Nhất - Ngày Lễ Các Linh Hồn (Ga 6, 51 – 59)

 Xem chi tiết »
Xin ơn sáng mắt sáng lòng để đi theo Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 30 TN B (Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52)

 Xem chi tiết »
Bài học về sự phục vụ

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXIX - B (Mc 10, 35 – 45)

 Xem chi tiết »
Muốn làm đầu phải hầu thiên hạ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 29 TN B (Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45)

 Xem chi tiết »
Loan báo Tin Mừng trong xã hội hôm nay

CN 29 TN B - LE TRUYEN GIAO (Xh 22,20-26; 1 Tx 1,5c-10; Mc 16,15-20)

 Xem chi tiết »
Vĩnh cửu và tạm thời

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXVIII - B (Mc 10, 17 – 30)

 Xem chi tiết »
Sự sống đời đời là mục tiêu tối hậu

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXVIII– B (Mc 10, 17-30)

 Xem chi tiết »
Tinh thần siêu thoát là điều kiện để theo la môn đệ Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 28 TN B (Kn 7,7-11 ; Dt 4,12-13 ; Mc 10,17-30)

 Xem chi tiết »
Để vợ chồng giữ được luật "bất khả phân ly" của Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 27 TN B (St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang