CN & Lễ Trọng

Hãy chèo thuyền ra khơi mà thả lưới bắt cá

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN C (Is 6,1-2a.3-8 ; 1 Cr 15,1-11 ; Lc 5,1-11)

 Xem chi tiết »
Để Năm Mới Hạnh Phúc

THÁNH LỄ GIAO THỪA NĂM 2019 (Mt 5, 1-10)

 Xem chi tiết »
Tạ Ơn Và Phó Thác

SUY NIỆM THÁNH LỄ TẤT NIÊN (Is 63 7-9, 1Cr 1, 3-9, Lc 1, 39-55)

 Xem chi tiết »
Chúa Giêsu, Vị Thầy Thuốc Cao Tay Đầy Lòng Nhân Ái

SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN – C (Lc 4, 21-30)

 Xem chi tiết »
Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn!

HIỆP SỐNG TIN MỪNG MÙNG BA TẾT NGUYÊN ĐÁN (Mt 25,14-30)

 Xem chi tiết »
Hiếu thảo với ông bà cha mẹ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG MÙNG HAI TẾT (Mt 15,1-6)

 Xem chi tiết »
Ngày nào có cái khổ của ngày ấy

HIỆP SỐNG TIN MỪNG MÙNG MỘT TẾT (Mt 6,25-34)

 Xem chi tiết »
Tám mối phúc thật

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ ĐÓN GIAO THỪA ĐẦU XUÂN (Mt 5,1-10)

 Xem chi tiết »
Ơn gọi và sứ vụ làm ngôn sứ của người tín hữu

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN C (Gr 1,4-5.17-19 ; 1 Cr 12,31-13,13 ; Lc 4,21-30)

 Xem chi tiết »
Ngài Xức Dầu Cho Tôi, Sai Tôi Đi…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – C (Lc 1, 1-4; 4, 14-21)

 Xem chi tiết »
Tích cực cộng tác với Chúa thi hành sứ vụ thiên sai

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN C (Nkm 8,2-4a.5-6.8-10 ; 1 Cr 12,12-30 ; Lc 1,1-4; 4,14-21)

 Xem chi tiết »
Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo

SUY NIỆM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – C (Ga 2, 1-12)

 Xem chi tiết »
Noi gương Đức Mẹ vững tin vào Chúa

SUY NIỆM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – C (Ga 2, 1-12)

 Xem chi tiết »
Cùng Mẹ vững tin vào tình thương của Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN C (Is 62,1-5 ; 1 Cr 12,4-11 ; Ga 2,1-11)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang