CN & Lễ Trọng

Tích cực cộng tác với Chúa thi hành sứ vụ thiên sai

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN C (Nkm 8,2-4a.5-6.8-10 ; 1 Cr 12,12-30 ; Lc 1,1-4; 4,14-21)

 Xem chi tiết »
Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo

SUY NIỆM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – C (Ga 2, 1-12)

 Xem chi tiết »
Noi gương Đức Mẹ vững tin vào Chúa

SUY NIỆM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – C (Ga 2, 1-12)

 Xem chi tiết »
Cùng Mẹ vững tin vào tình thương của Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN C (Is 62,1-5 ; 1 Cr 12,4-11 ; Ga 2,1-11)

 Xem chi tiết »
Chúa chịu phép rửa, ta hãy xin ơn sống xứng đáng là con cái Chúa

Suy niệm Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa- Năm C (Lc 3, 15-6. 21-22)

 Xem chi tiết »
Ứng xử khiêm hạ noi gương Đức Giêsu

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA C (Is 40,1-5.9-11 ; Tt 2,11-14;3,4-7 ; Lc 3,15-16.21-22)

 Xem chi tiết »
Họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người

SUY NIỆM LỄ HIỂN LINH, LỄ CỦA ÁNH SÁNG (Mt 2, 1-12)

 Xem chi tiết »
Hãy Làm Cho Ánh Sáng Tỏa Sáng

SUY NIỆM LỄ CHÚA HIỂN LINH (Mt 2, 1-12)

 Xem chi tiết »
Trở nên ngôi sao lạ giữa đời thường

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ HIỂN LINH A.B.C (Is 60,1-6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12)

 Xem chi tiết »
ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA CŨNG LÀ MẸ HỘI THÁNH

NGÀY 1 THÁNG 1 - LỄ MẸ THIÊN CHÚA (Năm ABC) (Lc 2,16-21)

 Xem chi tiết »
Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

"Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con..."

 Xem chi tiết »
Mẹ Thiên Chúa - Nữ Vương Hòa Bình

Suy Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (Lc 2, 16-21)

 Xem chi tiết »
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ MẸ THIÊN CHÚA A.B.C (Ds 9,1-6 ; Gl 4,4-7 ; Lc 2,15-21)

 Xem chi tiết »
Mẫu gương gia đình hòa hợp hạnh phúc

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ THÁNH GIA C (1 Sm 1,20-22.24-28 ; 1 Ga 3,1-2.21-24 ; Lc 2,41-52)

 Xem chi tiết »
Sinh ra nơi gia đình để cứu các gia đình

Suy Niệm Lễ Kính Thánh Gia (Mt 2, 13-15. 19.23)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang