CN & Lễ Trọng

Thực thi yêu thương để biến thù thành bạn

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN C (1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1 Cr 15,45-49; Lc 6,27-38)

 Xem chi tiết »
Chúa muốn chúng ta là những người có phúc

SUY NIỆM CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN – C (Lc 6,17.20-26)

 Xem chi tiết »
Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN C (Gr 17,5-8 ; 1 Cr 15,12.16-20 ; Lc 6,17.20-26)

 Xem chi tiết »
Tình yêu Chúa biến đổi phận người

SUY NIỆM CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN – C (Lc 5,1-11)

 Xem chi tiết »
Hãy chèo thuyền ra khơi mà thả lưới bắt cá

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN C (Is 6,1-2a.3-8 ; 1 Cr 15,1-11 ; Lc 5,1-11)

 Xem chi tiết »
Để Năm Mới Hạnh Phúc

THÁNH LỄ GIAO THỪA NĂM 2019 (Mt 5, 1-10)

 Xem chi tiết »
Tạ Ơn Và Phó Thác

SUY NIỆM THÁNH LỄ TẤT NIÊN (Is 63 7-9, 1Cr 1, 3-9, Lc 1, 39-55)

 Xem chi tiết »
Chúa Giêsu, Vị Thầy Thuốc Cao Tay Đầy Lòng Nhân Ái

SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN – C (Lc 4, 21-30)

 Xem chi tiết »
Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn!

HIỆP SỐNG TIN MỪNG MÙNG BA TẾT NGUYÊN ĐÁN (Mt 25,14-30)

 Xem chi tiết »
Hiếu thảo với ông bà cha mẹ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG MÙNG HAI TẾT (Mt 15,1-6)

 Xem chi tiết »
Ngày nào có cái khổ của ngày ấy

HIỆP SỐNG TIN MỪNG MÙNG MỘT TẾT (Mt 6,25-34)

 Xem chi tiết »
Tám mối phúc thật

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ ĐÓN GIAO THỪA ĐẦU XUÂN (Mt 5,1-10)

 Xem chi tiết »
Ơn gọi và sứ vụ làm ngôn sứ của người tín hữu

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN C (Gr 1,4-5.17-19 ; 1 Cr 12,31-13,13 ; Lc 4,21-30)

 Xem chi tiết »
Ngài Xức Dầu Cho Tôi, Sai Tôi Đi…

SUY NIỆM CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – C (Lc 1, 1-4; 4, 14-21)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang