CN & Lễ Trọng

Căn tính và tinh thần của người thừa sai

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN, B (Am. 7, 12-15; Ep. 1, 3-14; Mc. 6, 7-13)

 Xem chi tiết »
Chứng nhân giá trị hơn thầy dạy

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN B (Am 7,12-15; Ep 1,3-14; Mc 6,7-13)

 Xem chi tiết »
Thói kiêu ngạo và định kiến đã cản trở ơn cứu độ

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN, NĂM B ( Ed 2, 2-5; 2 Cr 12, 7-10; Mc 6, 1-6)

 Xem chi tiết »
Phải tránh óc thành kiến để được ơn cứu độ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN B (Ed 2,2-5; 2 Cr 12,7-10; Mc 6,1-6)

 Xem chi tiết »
Họ cứng lòng khiến Chúa ngạc nhiên

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XIV - B (Mc 6, 1 - 6)

 Xem chi tiết »
Hãy rao giảng Tin Mừng, dù gặp điều bất lợi

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XIV - B (Mc 6, 1 - 6)

 Xem chi tiết »
Tin thì được chữa lành và được sống

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN, NĂM B (Kn 1,13-15;2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43)

 Xem chi tiết »
Tín thác vào tình thương Thiên Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 13 TN B (Kn 1,13-15;2,23-24 ; 2 Cr 8,7-9.13-15 ; Mc 5,21-43.)

 Xem chi tiết »
Đức Tin và Đức Mến là điều kiện để làm tông đồ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ (29/06) (Cv 12,1-11 ; 2 Tm 4,6-8.17-18 ; Mt 16,13-19)

 Xem chi tiết »
Phêrô, con có yêu mến Thầy không?

BÀI SUY NIỆM LỄ VỌNG (Ga 21, 15-19)

 Xem chi tiết »
Tin rằng Đức Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống

HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ (Mt 16,13 - 19)

 Xem chi tiết »
Hai Cột Trụ Của Giáo hội

HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ (Mt 16, 13-19)

 Xem chi tiết »
Hai chứng nhân lich sử tử đạo Phêrô và Phaolô

BÀI SUY NIỆM LỄ CHÍNH NGÀY LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ (Mt 16,13-19)

 Xem chi tiết »
Hiện diện để trở nên chứng nhân

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Is 49, 1-6; Cv 13,22-26; Lc 1, 57-66.80)

 Xem chi tiết »
Huyền nhiệm sự sống

LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Is 49, 1-6; Cv 13, 22-26; Lc 1, 57-66, 80)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang