Chứng nhân Hy Vọng

9/17/2011 9:48:28 AM

Tù Nhân lật ngửa bàn tay

Sần sù, chai sạn để thay Bàn Thờ!

Rượu Nho ba giọt nằm chờ

Biến thành Máu Chúa là ''nhờ'' Đức Cha

Nước trong với Bánh trắng ngà

Cũng thành Mình Chúa giữa nhà ngục đen

Không hương, Sách Thánh, hoa, đèn...

Đức Cha ''chúc tụng....Amen'' trong tù!

Trại giam có Lễ Thiên Thu

''Vương Cung, Nhà Tạm Giêsu'' nơi này

Là do Ngục Sĩ mỗi ngày

Hiến dâng cảnh sống đọa đày lên CHA

Đọc Lời Chúa đã phán ra:

''Đây là MÁU...THỊT...'', lệ sa, vui mừng!

Văn Phòng Giám Mục giữa rừng

Là ''ĐƯỜNG HY VỌNG'' sáng trưng theo THẦY!

Đức Tin-Cậy-Mến dư đầy

Khiến cho cai ngục ''cũng lây'' dễ dàng:

Đó là Thập Giá Ngài mang

Dây Chuyền Ngài kết, Công An vẫn lờ...

Ngục tù thành cõi nên thơ

Chứng Nhân Hy Vọng (*) sống nhờ Thánh Linh!

Giờ đây, Giáo Hội tôn vinh

Hồng Y quá cố điển hình nêu gương

Đời Ngài bàng bạc Thánh Chương:

''Tông Đồ Công Vụ'' ở dương thế này!

Bài thơ con viết đêm nay

Là hoa lòng mến những ngày tha phương

Giờ Cha đang ở Thiên Đường

Đoái nhìn Giáo Hội, Quê Hương, Giống Nòi...

 

* * *  

Kính dâng Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận 

Khẩu Hiệu Giám Mục của Ngài là ''VUI MỪNG và HY VỌNG''  

(GAUDIUM ET SPES)

Đaminh Phan văn Phước
Đức Quốc, 27.9.2002

Lên đầu trang