Chọn phần tốt nhất

4/3/2012 6:18:00 PM
Thứ Sáu Tuần Thánh là đỉnh cao của Ơn Cứu Độ, đặc biệt là Giờ Thứ Chín (tức 15 giờ), giờ của Lòng Chúa Thương Xót.

Lặng im – nhắm mắt – cúi đầu

Lần theo bước Chúa, học câu “phục tùng”

Sáu ngày trước lễ Vượt Qua,

Chúa cùng dùng bữa với nhà Bê-ta ...

La-gia-rô - tiếp Chúa vào,

Mat-ta dọn bữa, Ma-ri-a quỳ!

*

* *

Trước đây, bên Chúa, chị ngồi

Nghe “Lời mạc khải”, hiểu Lời Phúc Âm.

Chúa khen: “chị đã không lầm!

Chọn phần tốt nhất – thân tâm đón “Lời”

*

Có lần, bạn Chúa từ trần,

Từ xa Chúa đến, ân cần, khóc thương.

Mat-ta đón Chúa ngoài đường,

Ma-ri-a đứng lặng, thương em mình!

Chúa cho bạn Chúa hồi sinh

“lời khen khi trước – nay thành Thánh ân.”

*

Sáu ngày trước lễ Vượt Qua,

Chúa cùng dùng bữa với nhà Bê-ta ...

La-gia-rô - tiếp Chúa vào,

Mat-ta dọn bữa, Ma-ri-a quỳ!

Chị quỳ! em suy,

Rửa chân, khách đến thăm nhà

ấy là tập tục ông - cha lưu truyền.

rửa chân bằng nước – khăn mềm.

Hôm nay lệ đó – có thêm lạ lùng!

Rửa chân Chúa, nước cam tùng

Tóc dài xõa xuống – chị dùng làm khăn.

Rửa chân rồi lại lau chân,

Chúa ngồi im lặng – chúng dân lầm bầm:

“Rửa chân mà phí ba trăm!

Nên đem tiền giúp anh em túng nghèo.”

Việc xong, Chúa mới phân trần …

Người nghèo luôn có – luôn cần quan tâm,

Hôm nay, chị lấy dầu thơm

Như là tắm trước “Xác Con Chúa Trời”

*

Con suy

Sáu ngày trước lễ Vượt Qua,

Chúa cùng dùng bữa với nhà Bê-ta ...

Người ta rình rập bên ngoài,

Tìm cơ giết hại Ngôi Hai Chúa Trời!

Mặc ai tâm ác – hiểm lời,

Một nhà kiên vững: “rước Lời vào thăm”

Mặc ai bội bạc – độc thâm,

Một lòng yêu mến “Thánh Tâm Chúa Trời.”

Dù ai rẻ rúng Ngôi Lời,

Riêng tôi thờ phượng suốt đời chưa no.

Gương xưa: chị đã ăn Lời,

Lời sinh hoa quả - nên đời kính yêu.

Yêu nhiều nên được tha nhiều,

Được tha, hồn sạch - phong nhiêu ơn đầy.

Hôm nay chị tắm xác Thầy,

Đời sau, ơn chị, ngày này không quên.

Hòa Duyên

Lên đầu trang