Chân lý được đóng ấn bằng máu

3/29/2012 10:29:23 PM
(Thứ 6 sau Chúa nhật 5 Mùa Chay, Năm B)

God_is_Truth_Light.jpg 

Gr 20,10-13
Tv 17

Ga 10,31-42
31 Khi ấy, người Do-thái lấy đá để ném Đức Giê-su. 32 Người bảo họ: "Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi? "33 Người Do-thái đáp: "Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng: ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa."34 Đức Giê-su bảo họ: "Trong Lề Luật các ông, đã chẳng có chép lời này sao: "Ta đã phán: các ngươi là những bậc thần thánh""?35 Nếu Lề Luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị huỷ bỏ,36 thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi: "Ông nói phạm thượng! vì tôi đã nói: "Tôi là Con Thiên Chúa"?37 Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi.38 Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Nhưvậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng: Chúa Cha ở trong tôi và tôi ởtrong Chúa Cha." 39Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ.

40
Đức Giê-su lại ra đi, sang bên kia sông Gio-đan, đến chỗ trước kia ông Gio-an đã làm phép rửa, và Người ở lại đó.41 Nhiều người đến gặp Đức Giê-su. Họ bảo nhau: "Ông Gio-an đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng."42 Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giê-su.


Suy niệm

Đức Giêsu cũng như các ngôn sứ đều chung một số phận hẩm hiu, vì tất cả phải khổ, bị bách hại có khi đến mất cả mạng sống, chỉ vì loan báo một Chân Lý có lợi cho mọi người. Kìa ngôn sứ Giêrêmia cũng chỉ vì trung thành loan báo Lời của Chúa cho dân mà ông phải rên lên đến nổi da gà khi nhớ đến tâm địa độc ác của những kẻ đang bao vây nhằm ám hại ông : “Tứ phía kinh hoàng ! Tố cáo đi ! Ta hãy tố cáo nó đi ! Mọi kẻ thân tín của tôi đều dòm ngó chờ tôi sảy ngã. Biết đâu nó sẽ mắc hớ và ta sẽ thắng được nó, và ta sẽ báo thù được nó” (Gr 20,10 : Bài đọc).

Đức Giêsu còn bị nhiều người căm thù hơn các ngôn sứ chỉ vì Ngài công bố một Chân Lý : “Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha” (Ga 10,38 : Tin Mừng). Đây là một Chân Lý cần thiết cho sự sống mọi người, mà nhiều kẻ vẫn quyết liệt phủ nhận, nên Ngài đặt câu hỏi và giải thích : “Tại sao các ông bảo tôi nói phạm thượng vì tôi đã nói tôi là Con Thiên Chúa? Nếu tôi không làm các việc Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi ! Còn nếu tôi làm, cho đi các ông không tin chính mình tôi, thì hãy tin vào các việc tôi làm, ngõ hầu các ông biết và cầm chắc luôn rằng Chúa Cha ở trong tôi, tôi và Cha tôi là một” (Ga 10,30.36-38 : Tin Mừng).

Như thế Đức Giêsu đòi mọi người phải tin vào Ngài là Thiên Chúa, đồng bản tính với Đức Chúa Cha để đem lại sự sống dồi dào. Đức Tin phải thể hiện bằng việc lãnh nhận năm ơn Chúa ban và làm triển nở :

- Được tái sinh trở nên con Thiên Chúa trong Chúa Giêsu.
- Được Chúa tha hết mọi tội và gìn giữ không phạm tội.
- Được kết hợp với Chúa Giêsu để làm việc lành, mới tồn tại muôn đời, góp phần tôn vinh Thiên Chúa.
- Được nên một trong Chúa Giêsu Phục Sinh.
- Được làm những việc lớn lao hơn Chúa Giêsu để tôn vinh Chúa.

1. ĐƯỢC TÁI SINH TRỞ NÊN CON THIÊN CHÚA TRONG CHÚA GIÊSU.

*Đức Giêsu nói :
C Ga 3,5 : Ai không sinh lại bởi nước và Thần Khí thì không thể vào được Nước Thiên Chúa

*Thánh Gioan nói :
C Ga 1,12-13: Những ai đón nhận Ngôi Lời (Chúa Giê-su), tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.

* Thánh Phê-rô nói :
C1Pr 1,23: Anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi.

C
Cv 2,38: Hãy hối cải và mỗi người hãy chịu thanh tẩy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô để được ơn tha tội và các ngươi sẽ được lãnh ơn Thánh Thần.

*Thánh Gia-cô-bê nói :
C Gc 1,18 : Chúa đã tự ý dùng Lời Chân Lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của lễ đầu mùa trong các thụ tạo của Người.

2. ĐƯỢC CHÚA THA HẾT MỌI TỘI VÀ GÌN GIỮ KHÔNG PHẠM TỘI.

*Đức Giêsu nói :
C Ga 15,3 : Chúng con được sạch nhờ Lời Thầy nói với chúng con.

* Thánh Phaolô nói :
C Rm 8,1: Ai ở trong Đức Kitô, thì không còn bị lên án nữa.

C
Rm 8,10: Nếu Đức Kitô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính.

* Thánh Gioan nói :
C 1Ga 3,9: Phàm ai sinh bởi Thiên Chúa thì không làm sự tội, vì mầm giống của Người lưu lại trong kẻ ấy ; và kẻ ấy không thể phạm tội, bởi chưng đã được sinh bởi Thiên Chúa.

3. ĐƯỢC KẾT HỢP VỚI CHÚA GIÊSU ĐỂ LÀM VIỆC LÀNH MỚI TÔN VINH THIÊN CHÚA.

*Thánh Gioan nói :
C Ga 1,3 : Nhờ Ngôi Lời (Chúa Giêsu) vạn vật được tạo thành, và không có Ngài thì chẳng có gì được tạo thành, điều đã được tạo thành nơi Ngài là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.

*Thánh Phaolô nói :
C 1Cr 13,3 : Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà chia sẻ, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có Đức Ái, thì cũng chẳng ích gì cho tôi.

Đức Ái ở đây không phải là phẩm tính mà là chính Thiên Chúa, vì “Thiên Chúa là Đức Ái” (1Ga 4,8).Vậy chỉkhi được kết hợp với Chúa Giêsu để làm việc lành, thì việc đó mới gọi là việc bác ái.

C
Rm 11,36: Vì muôn vật đều do Đức Giêsu Kitô mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng vềNgười. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời! Amen.

*Thánh sử Luca khẳng định :
C Cv 5,38-39: Ý định hay công việc do người phàm, tất sẽ bị phá hủy, còn việc làm trong Thiên Chúa, thì không ai có thể phá hủy được, kẻ nào cả gan phá sẽ mang tội chống Thiên Chúa.

4. ĐƯỢC NÊN MỘT TRONG CHÚA GIÊSU PHỤC SINH.

* Đức Giêsu nói :
C Ga 10,34-35 (Tin Mừng) : Ta bảo các ngươi: các ngươi là thần, nếu Lề Luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ Lời là thần thánh, mà Thánh Kinh không thể hủy bỏ.

Vị “thần” ở đây tiếng Hy Lạp số ít viết là Theos, có nghĩa là Thiên Chúa duy nhất ; chữ này ở số nhiều viết là Theol, có nghĩa là các thần minh. Rõ ràng những ai được nghe Lời Chúa thì đồng danh với Thiên Chúa, đồng danh với Đức Giêsu là Con Đấng Tối Cao (x Lc 1,32 = Lc 6,35).

C
Ga 6,57: Ai ăn tôi nó sống nhờ tôi, như tôi sống nhờ Cha tôi.

C
Ga 15,1 : Thầy là cây nho, anh em là cành.

Cành và thân cây đều cùng một bản chất, cùng một sự sống và lệ thuộc vào nhau. Đến như vinh quang của Chúa Cha cũng lệ thuộc vào việc lành các môn đệ Đức Giêsu làm. Vì vậy mà Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Nơi điều này Thầy được hiển vinh là anh em sai hoa kết trái và trở nên môn đệ của Thầy” (Ga 15,8). Như thế ta được thông hiệp cùng một sự sống với Thiên Chúa Ba Ngôi.

* Thánh Phaolô nói :
C Dt 2,11.14: Đấng tác thánh và những người được thánh hóa cùng một nguồn gốc, cùng chung một máu thịt với nhau, vì thế Đức Ki-tô không gượng gọi ta là anh em của Ngài.

C
Gl 2,20: Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi.

Tuy nhiên ta được đồng hóa với Thiên Chúa chỉ nên thực hữu vào ngày cánh chung. Vì thế thánh Gioan nói : “Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện,chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy” (1Ga 3,2b).

5. ĐƯỢC LÀM NHỮNG VIỆC LỚN LAO HƠN CHÚA GIÊSU ĐỂ TÔN VINH CHÚA .

* Đức Giêsu nói :
C Ga 14,12: Ai tin vào tôi thì các việc tôi làm kẻ ấy cũng sẽ làm, và sẽ làm được những việc lớn lao hơn thế nữa, vì tôi về cùng Chúa Cha.

Đức Giêsu nói như thế không phải tự con người có quyền năng hơn Thiên Chúa, nhưng vì qua mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh, Ngài về với Cha và ban Thánh Thần cho những ai thuộc về Ngài, để họ tiếp nối sứ mệnh của Ngài. Mục đích Con Thiên Chúa vào đời là để tẩy rửa tội lỗi cho những ai tin vào Ngài, và Ngài đưa họvào sống trong mầu nhiệm Nước Thiên Chúa. Thế mà mãi cuối đời Đức Giêsu, Ngài mới đưa được một tên trộm biết sám hối xin theo Ngài vào Nước Trời (x Lc 23,40-43) ; trong khi ta còn là phàm nhân tội lỗi khi giảng Lời cho đồng loài, hoặc cử hành các Bí tích cho anh em, cả khi cầu nguyện cho những người đã qua đời, là ta đã đưa biết bao nhiêu người về với Chúa, đó là lễ vật Chúa ưa thích nhất (x Rm 15,16).

Như thế tất cả những ân huệ ta được lãnh nhận nơi Chúa và được Chúa Giêsu ở cùng, Ngài giúp ta trở nên người quyền năng hơn Đức Giêsu còn nơi dương thế, thì cũng là những việc Chúa Giêsu Phục Sinh tiếp tục làm nơi người Công Giáo, là các chi thể của Ngài. Do đó ngày hôm nay, Chúa Giêsu vẫn còn tiếp tục nói với thế giới : “Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng: Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha" (Ga 10,37-38 : Tin Mừng).

Bởi thế, bất cứ ai làm chứng cho sự thật, quy tụ đồng loại về cho Chúa mà phải gặp đau khổ, thì hãy noi gương ngôn sứ Giêrêmia tuyên xưng Đức Tin : “Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại, và nhục nhã ê chề: đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. Lạy Đức Chúa các đạo binh, Đấng dò xét người công chính, Đấng thấu suốt tâm can, con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài. Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo” (Gr 20,11-13 : Bài đọc).

Vậyta hãy tung hô Chúa : “Lạy Chúa, Lời Chúa là Thần Khí và là sự sống ; Chúa có những Lời đem lại sự sống đời đời”(Ga 6,63c.68c : Tung Hô Tin Mừng). Vì “Chúa là sức mạnh của con, là núi đá, là thành lũy, là Đấng giải thoát con” (Tv 18/17,2-3 : Đáp ca).

Tất cả những ơn trên ta được Chúa Giêsu ban, khởi đi từ lúc Ngài xuống sông Giođan để ông Gioan làm phép rửa cho. Hôm đó Ngài truyền cho nước tự nhiên chuyển tải muôn vàn ơn phúc, từ mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Ngài đổ trên những ai tin Ngài là Thiên Chúa thể hiện bằng việc lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy. Chính vì vậy mà lời kết thúc Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan ghi nhận: “Đức Giêsu lại ra đi sang bên kia sông Giođan, đến chỗ trước kia ông Gioan đã làm phép rửa, và Người ở lại đó.Nhiều người đến gặp Đức Giêsu. Họ bảo nhau: "Ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng” (Ga 10,40-41). Bởi vì “ai chỉ vì phép lạ hay dấu lạ mà tin vào Đức Giêsu thì Ngài không tín nhiệm người ấy” (Ga 2,23-24). Người được Đức Giêsu tín nhiệm là người tin vào lời giới thiệu của ông Gioan về Đức Giêsu sau khi ông làm phép rửa cho Ngài: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29).Đức Giêsu chỉ muốn thanh tẩy những ai đến với Ngài khởi đi từ lúc lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy.

Năm 1970, một câu chuyện làm cho nhiều người tại Saigon chú ý nhất:

Ông Bô-cát-xa là Tổng thống Nam Phi, vào năm 1950 ông là lính đánh thuê của Pháp tại Việt Nam, thời điểm này ông có ăn ở với một phụ nữ và sinh một bé gái, da vừa vàng vừa đen, người ta thường gọi là cô Ba Xí. Sau này thời thế tạo anh hùng, ông được làm Tổng thống, ông nhớ lại tình xưa nghĩa cũ ở VN, ông nhờ Bộ ngoại giao liên lạc với mẹ con cô Ba Xí để ông đón về xum họp. Lúc ấy, có rất nhiều bà dẫn con đến tòa Đại sứ Nam Phi nhận là vợ - con ông Bô-cát-xa. Nhưng nhờ khoa học người ta đã xác định ai là con thật của vị Tổng thống này. Đó là mẹcon bà bán hàng rong bên Khánh Hội. Thế là mẹ con bà từ kiếp sống bần cùng, xã hội không ai quan tâm, nghiễm nhiên trở thành hoàng hậu và công chúa. Khi cô Ba Xí được đón sang Nam Phi, một người giàu có đến cầu hôn, trong đám cưới ấy, VN phải cử đại diện sang chúc mừng.

Truyện này không thể so sánh với chúng ta là phàm nhân tội lỗi lại được Chúa thương cho làm con Thiên Chúa trong Chúa Giêsu, được Cha trên trời là Vua vũ trụ muốn ngỏ lời với ta làm Hiền thê của Con Một Ngài. Ngôn sứ Isaia đã báo trước niềm vui này: “Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi đã cưới ngươi về, như cô dâu là niềm vui cho chú rể,ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ” (Is 62,4-5). Vì thế mà thánh Phaolô nói : “Tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất là Đức Ki-tô, để tiến dâng anh em cho Người như một trinh nữ thanh khiết” (2Cr 11,2).

THUỘC LÒNG

Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi đã cưới ngươi về, như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ
(Is 62,4-5).


Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Lên đầu trang