Cầu Nguyện với Đức Thánh Cha 5 năm làm Giáo Hoàng

3/13/2018 10:46:01 PM
Hôm nay kỷ niệm 5 năm làm Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô quý mến của chúng ta. Như là cộng đoàn Tông Đồ Cầu Nguyện – Click to Pray, là chương trình Cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng, chúng ta biết ơn sâu xa vị Mục Tử của chúng ta. Ngài hướng dẫn chúng ta đi trên con đường đến với Chúa Giê-su và mời gọi chúng ta hằng ngày trở nên Thừa Tác Viên của Giáo Hội, quan tâm đến anh chị em của chúng ta và dấn thân cho sứ mạng của Chúa Ki-tô.

Hãy dâng ngày hôm nay và mọi thách đố của bạn để cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô và cầu xin Thiên Chúa chăm sóc và bảo vệ ngài!

 

Francisco.jpg

 

Today marks the 5th anniversary of the pontificate of our beloved Holy Father, Pope Francis. As a Click To Pray community, which prays for the Pope’s intentions, we can have a grateful heart for our Pastor. The Pope guides us on the path to Jesus and invites us every day to be a Missionary Church, concerned for our brothers and committed to the mission of Christ.

 

Offer this day and all your challenges for Pope Francis and ask God in prayer to take care of and protect him!

 

(dongten.net 13.03.2018)

Lên đầu trang