Giáo phận Bùi Chu

(tiếng LatinhDioecesis Buichuensis