BÍ TÍCH HÔN NHÂN DIỄN TẢ BÍ TÍCH THÁNH THỂ

8/25/2012 11:21:40 PM
Chúa Nhật XXI Thường Niên

communion.jpg 

Gs 24,1-2a.15-17.18b
Tv 33
Ep 5,21-32

Ga 6,54a.60-69
Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã tuyên bố : “54a Aiăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời.” 60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? "61Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?63Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

64
Nhưng trong anh em có những kẻ không tin." Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.65 Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho."66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.


67
Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? "68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."70 Đức Giê-su đáp: "Chẳng phải Thầy đã chọn anh em là Nhóm Mười Hai sao? Thế mà một người trong anh em lại là quỷ! "71 Người muốn nói về Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt; thật thế, chính y, một môn đệ trong Nhóm Mười Hai, sẽ nộp Người.


Suy niệm

Cách bố cục chương hai của Tin Mừng Gioan : Khởi đầu mọi người chứng kiến Đức Giêsu làm phép lạ biến sáu chum nước thành sáu chum rượu ngon (x Ga 2,1-12). Phép lạ đầu tiên ấy trở thành dấu chỉ Đức Giêsu ban Giao Ước bằng Máu của Ngài : rượu mới, làm hoàn hảo và thay thếGiao Ước Chúa ban cho Israel qua ông Môsê, vì đó là rượu cũ đã hết.


“Trong thời gian đó Đức Giêsu ởGiêrusalem vào dịp lễ Vượt Qua, có rất nhiều lên chầu lễ đã chứng kiến các dấu lạ Ngài làm, nên tin vào Ngài,nhưng Đức Giê-su không tín nhiệm họ, vì Ngài biết họ hết thảy, và không cần phải có ai tuyên chứng về người ta, vì chính Ngài, Ngài đã biết có gì nơi con người ta” (Ga 2,23-25). Cụ thể, một chuyện trong Tin Mừng hôm nay (Ga 6,54t) nghịch hẳn với tâm tư của dân Do Thái đã diễn ra trong Bài đọc I (Gs 24,1-18):

v
Bài đọc I : Toàn dân Do Thái thuộc mọi giai cấp từvị vọng đến cùng đinh, đều lớn tiếng quyết liệt khẳng định với ông Giosuê ngườiđang lãnh đạo dân : “Chúng tôi không hềcó ý lìa xa Thiên Chúa để phụng thờ các thần khác, vì Đức Chúa đã đưa chúng tôi thoát khỏi kiếp nô lệ người Ai-cập, lại còn thi thố nhiều dấu lạ lớn lao, luôn gìn giữ chúng tôi suốt những con đường chúng tôi đi” (Gs 24,16-17).

v Thế mà trong Tin Mừng, tất cả đoàn lũ dân tộc ấy lại chê bai Đức Giêsu ăn nói thiếu văn hóa, thô lỗ tục tằn, vì nghe bảo:“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống đời đời”. Ông Giêsu nói như thế là chọc vào tai người ta, ai mà chấp nhận được. Người ta chỉ đến với Đức Giêsu để mong có bánh ăn no bụng, và mọi bệnh tật của họ được chữa lành, chứ đâu phải đến nghe ông này nói bậy bạ! Thếlà toàn dân, cả nhiều môn đệ Đức Giêsu đều bỏ Ngài mà rút lui hết thảy! Đức Giêsu nhìn thấy cảnh trớ trêu bội bạc ấy, không làm cho Ngài phải hối hận vì đã nói sự thật cho họ, Ngài còn thách cả Nhóm Mười Hai : “Kìa người ta lũ lượt kéo nhau đi hết rồi, cả anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” (Ga 6,67). Rất may, lúc đó ông Phêrô đại diện cho Nhóm Mười Hai lên tiếng thưa : “Bỏ Thầy chúng con biết theo ai ? Thầy mới có những Lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68 : Tung Hô Tin Mừng).

Chúng ta lưu ý điểmđặc biệt trong trình thuật Hóa Bánh để diễn tả mầu nhiệm Thánh Thể : Ông Phêrôđã đại diện cho anh em tuyên xưng Đức Tin về giá trị Lời là đỉnh cao, kết thúc diễn từ về mầu nhiệm Thánh Thể, một bài giảng dài nhất của Đức Giêsu. Nhưng xem ra thất bại nhất, vì chưa hề bao giờ dân chê Ngài giảng và hết thảy bỏ đi như vậy. Mặc dù Đức Giêsu đã hết lời giải thích về xuất xứ Thần Lương của Ngài ban cho những ai đến với Ngài và diễn tảchất bổ dưỡng cũng như hiệu quả Bánh Hằng sống Ngài ban trong cương lãnh là Tân Lang tặng quà cho Tân Nương. Ngài dùng bốn cụm từ để diễn tả :

BanhBanSuSong.jpg


Như thế trong bài giảng về mầu nhiệm Thánh Thể, Đức Giêsu cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần : “Bánh, bởi Trời, Thịt Máu Ta, ăn, không đói khát, được sống lại, sống đời đời”, là Ngài chủ tâm nhấn mạnh và đềcao giá trị Bánh của Ngài ban ; còn Hội Thánh (ông Phêrô đại diện) nhấn mạnh vàđề cao giá trị Lời của Đức Giêsu ban. Chỉ có Bánh và Lời của Chúa Giêsu đem đến cho ta sự sống lại hạnh phúc sung mãn muôn đời.

Chính nhờ Bánh và Lời liên kết ta lại với Đức Giêsu Kitô, mới chắc chắn bất khả phân ly, giống y nhưsự bất khả phân ly của Bí tích Hôn Nhân, nhờ hai sợi dây Giao Ước và Trao Thân cho nhau trói chặt đôi vợ chồng lại, chỉcó thần chết mới tháo cởi cho họ được (x Giáo Luật số 1061). Bởi đó mà qua các Bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay làm cho chúng ta phải nhớ đến sứ mệnh của đôi bạn sống Bí tích Hôn Phối : “Chồng yêu vợ như Đức Kitô yêu Hội Thánh, và Hội Thánh tùng phục Đức Kitô thế nào thì người vợ cũng phải tùng phục chồng mình y như vậy” (Ep 5,21-32 : Bài đọc II). Như thế gia đình Công Giáo diễn tả Hội Thánh Chúa Kitô lữ hành, và trở nên dấu chỉ ơn cứu độ cho thế gian, từ lúc vợchồng đã ký giao ước Hôn Nhân và trao thân cho nhau. Chúa đã quyết định như vậy, thì nơi loài người, dù cao cả như Đức Thánh cha cũng phải bó tay, không có quyền tháo gỡ !(x Mt 19,5). Quả thật, cô cậu chưa thể được gọi là vợ chồng, nếu thiếu một trong hai điều kiện : Giao ước hoặc trao thân cho nhau. Cũng thế, ta được trở nên Tân Nương của Tân Lang Giêsu từ lúc được lãnh Bí tích Thánh Tẩy (x Ga 3,29 ; 2Cr 11,2). Nhưng đó mới chỉ là lễ Đính Hôn giữa Đức Giêsu với ta để tiến tới việc lập Giao Ước và trao thân cho nhau khi hiệp dâng Thánh Lễ. Vì chỉ trong Thánh Lễ, ta mới được nhận GiaoƯớc cũng là Di Chúc mà Chúa Thánh Thần đã ghi vào tấm linh hồn và thân xác ta (x 2Cr 3,3), rồi lại được rước Lễ là Tân Lang Giêsu trao thân cho ta và ta trao thân cho Ngài. Có thế cuộc “Hôn Nhân” giữa Chúa Giêsu với ta mới “thực sự hoàn hợp”, bất khả phân ly, trừ khi một trong hai người chết, mà Tân Lang Giêsu không bao giờ chết nữa, thì làm sao “Hôn Phối” giữa Ngài với ta có thể tháo gỡ được?! Như vậy ta mới nắm chắc mình được Chúa cứu độ cách vĩnh viễn.

Ngày nay, rất nhiều người Kitô hữu không ý thức giá trị được kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, đó là cách làm cho Ngài nhục nhất, thái độ hững hờ của dân Chúa như thế, đã lộ ra từ lúc dân Do Thái được Đức Giêsu thiết tha mời gọi họ ăn Thịt và uống Máu Ngài, thì cả đoàn lũ dân chúng cũng như nhiều môn đệ chê bai Ngài ăn nói sống sượng rồi quay gót bỏ đi hết, chắc chắn là họ đi theo Giuđa để tìm kiếm tiền của. Mà thực, vì ngay khi Đức Giêsu thấy dân bỏ đi, Ngài nhìn Nhóm Mười Hai cònđứng lại và nói : “Chẳng phải Thầy đã chọn anh em là Nhóm Mười Hai sao? Thế mà một người trong anh em lại là quỷ!”Người muốn nói về Giuđa, con ông Simon Iscariot ; thật thế, chính y, một môn đệtrong Nhóm Mười Hai sẽ nộp Người chỉ vì 30$” (x Ga 6, 70-71 : Tin Mừng).

Vậy chỉ có những ai theo Chúa vì tin Ngài có Lời ban sự sống, và ăn Thịt, uống Máu Ngài, mới có thểnói với mọi người : “Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy” (Tv 34/33, 9a : Đáp ca).

THUỘC LÒNG.


Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi sẽcưới ngươi về, như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ ! (Is 62,5)


Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Lên đầu trang