Bằng chứng Thánh Linh là "Thiên Chúa Ngôi Ba"

5/16/2013 10:28:52 PM
Có người cho rằng Thánh Linh chẳng phải là Thiên Chúa. Vì thế, trong bài này, dựa vào Kinh Thánh, tôi xin nêu ''bằng-chứng-không-thể-chối-cãi-được'' rằng Thánh Linh là Thiên Chúa Ngôi Ba.

A- Gioan 14,16-18

''Ta sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho các con ÐẤNG Bảo Trợ KHÁC đến ở với các con luôn mãi, ấy là Thần Khí sự thật mà thế gian không thể đón nhận vì họ không thấy và cũng chẳng biết Ngài. Còn các con thì BIẾT Ngài vì Ngài LUÔN ở giữa các con và trong các con. Ta sẽ không để các con mồ côi. Ta sẽ đến với các con.''

Để bài viết đừng dài lắm, vào dịp khác, tôi sẽ mạo muội phân tích ý nghĩa của các khái niệm ''biết, sẽ, vì, luôn mãi, mồ côi'' trong phần A. Tuy nhiên, xin nêu ''nội dung'' của chữ ''KHÁC'' như sau:

''Đấng Bảo Trợ KHÁC'' hàm ý rằng đó là ''Đấng-thứ-hai-thay-Chúa-Giêsu (The Second Helper replacing Jesus), chứ không phải là ''Đấng xa lạ'' vì Đấng ấy vẫn là Thiên Chúa như Giêsu. Chữ Hy-lạp ''ἄλλον παράκλητον'' (allon paraklēton) có nghĩa trong tiếng Anh là ''another, an additional Helper of the SAME Nature: exactly alike'', ví dụ: Would you like another bowl of rice? (''Xin mời anh dùng thêm chén cơm nữa.'': Tức là cơm y như anh vừa dùng chén thứ nhất hay thứ hai...)

B- Gioan 14,26

''Nhưng Ðấng Bảo Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ gởi đến nhân Danh Ta, sẽ DẠY các con mọi sự và sẽ NHẮC cho các con nhớ lại mọi điều Ta đã nói với các con.''

Rõ ràng Thánh Linh là ĐẤNG, chứ không phải đơn thuần là danh từ chỉ ''uy quyền, sức mạnh'', mà là Thiên Chúa như Tiên Tri Dacaria 4,6 đã viết: ''Ðây là lời của Đấng Hằng Hữu...: Không phải nhờ thế lực, cũng chẳng phải nhờ sức mạnh mà nó hoàn thành công việc Ta giao phó, nhưng là nhờ THẦN KHÍ của Ta, Đấng Hằng Hữu của các đạo binh phán.''

C- Gioan 16,13

''Khi Thần Khí về sự thật đến, Ngài sẽ DẪN các con tới tất cả sự thật vì Ngài không tự mình NÓI, nhưng NÓI tất cả những điều Ngài đã NGHE và sẽ BÁO cho các con biết những điều sẽ đến. Ngài sẽ TÔN VINH Ta vì Ngài LẤY những gì của Ta mà LOAN BÁO cho các con. Mọi sự Cha có thì Ta đều có. Vì thế Ta đã nói: Thánh Linh sẽ lấy những gì thuộc về Ta mà loan báo cho các con."

Các ''ĐỘNG TỪ'' được viết lớn ở phần B và C chứng tỏ rằng Thần Khí LÀM các việc trọng đại ấy, tức là CÙNG với Ngôi Cha và với Ngôi Con ''bất-khả-phân-ly-trong-hành-động'' như Lời Chúa trong Sáng Thế Ký 1,2, nhất là như trong phần ''khai mạc'' Tân Sáng Thế. (Luca 1,35)

D- Matthêô 28,19


''Vậy các con hãy đi, làm cho muôn dân trở thành môn đệ, hãy cử hành phép rửa cho họ nhân DANH (CỦA) Cha, và (CỦA) Con và (CỦA) Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Ta đã truyền cho các con, và này, Ta Ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế."

Trong tiếng Việt, Giáo Hội bỏ chữ CỦA cho lời ''vinh Danh Ba Ngôi'' được gọn và dễ nghe, nhưng vẫn giữ liên từ VÀ (được dùng hai lần) vì nó rất quan trọng. Xin ghi thêm các thứ tiếng nêu rõ khái niệm ''CỦA'' (sở hữu) được dùng cho cả Ba Ngôi là một Thiên Chúa.
 
1- Pháp: ''Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au NOM DU Père, et DU Fils et DU Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.''

2- Anh: ''Go then, and make disciples of all the nations, baptizing them in the NAME OF The Father and OF The Son and OF The Holy Spirit: Teaching them to keep all that I have commanded you: and lo, I am with you every day, to the end of the world.''

3- Tây Ban Nha: ''Por tanto, id, y doctrinad á todos los Gentiles, bautizándolos en el NOMBRE DEL Padre, y DEL Hijo, y DEL Espíritu Santo: Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.''

E- Luca 12,10

"Và ai xúc phạm đến Con Người thì được tha; nhưng kẻ nào nói phạm đến Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha.''

Ý nghĩa của phần E này khá dài nên sẽ được phân tích đầy đủ trong bài khác. Tuy nhiên, xin chứng minh ngay rằng việc ''xúc phạm đến Con người'' sẽ được tha vì lắm người không biết, không tin vào Chúa Giêsu như Gioan Tẩy Giả đã nói: ''Có một Đấng ở giữa các người mà các người không biết.'' (Gioan 1,26) Cũng vì lẽ ấy mà Chúa Giêsu mới xin cùng Chúa Cha: ''Cha ôi, xin Cha tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ đã làm.'' (Luca 23,34) Còn việc ''xúc phạm đến Thánh Thần'' là tội tày trời bởi vì con người có ''Lương Tri là tiếng nói của Thánh Thần'' cho họ biết phân biệt chánh tà. Ai chà đạp Lương Tri thì phạm tội tày trời. Vì thế, François Rabelais mới khuyên đời: ''Khoa học mà không có Lương Tri thì chỉ là cảnh tan hoang của tâm hồn.''  (Science sans Conscience n'est que ruine de l'âme.) Jean Rostand cũng khuyến cáo thiên hạ: ''Khoa học đã biến chúng ta thành những vị thần ngay trước khi chúng ta xứng đáng là người.'' (La science a fait de nous des dieux avant même que nous méritions d'être des hommes.)

F- Công vụ 5,3-4

''Phêrô mới nói: "Anh Khanania, sao anh lại để Satan xâm chiếm lòng anh, khiến anh LỪA DỐI THÁNH THẦN, mà giữ lại một phần giá thửa đất?... Anh đã không lừa dối người phàm, mà LỪA DỐI THIÊN CHÚA."


Xin ghi tóm tắt ý của phần F: ''Lừa dối Thánh Linh là lừa dối Thiên Chúa!!!''
(Lying to the Holy Spirit is lying to God!!!) Như vậy, Thánh Linh cũng là Thiên Chúa Toàn Tri!!!

G- Công vụ 8,29

''Thần Khí NÓI với ông Philípphê: "Tiến lên, đuổi kịp xe đó."

H- Công vụ 13,2

''Một hôm, đang khi họ cử hành việc thờ phượng Chúa và ăn chay thì Thánh Thần PHÁN BẢO: "Hãy dành riêng Banaba và Saulô cho TA để lo việc TA đã KÊU GỌI hai người ấy làm."

I- Êphêsô 4,30

''Anh chị em chớ làm phiền LÒNG Thánh Thần của Thiên Chúa vì chính Ngài là dấu ấn trên anh chị em để chờ ngày cứu chuộc.''

J- Do Thái 10,29

''Huống chi kẻ chà đạp Con Thiên Chúa, xúc phạm đến Máu Giao Ước đã thánh hiến và nhục mạ Thần Khí BAN ân sủng thì anh chị em thử nghĩ xem kẻ ấy đáng nhận hình phạt ghê gớm hơn biết bao!''

Cũng là Thiên Chúa Ngôi Ba thì Thánh Linh mới BAN ân sủng!!!

K- 2 Côrintô 3,17-18

''CÒN Chúa LÀ Thần Khí, VÀ ở đâu có Thần Khí CỦA Chúa, thì ở đó có tự do. Tất cả chúng ta, không bị che kín mặt, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như bức gương; vì vậy, chúng ta được biến đổi thành cùng hình ảnh đó, từ vinh quang này đến vinh quang khác, như bởi Chúa Thần Khí.''

Trong phần K, có nhiều bản dịch từ Hylạp-Latinh, nhưng hơi khác nhau: ''1- như bởi Chúa Thần Khí; 2- như bởi Thần Khí là Chúa; 3- như bởi Chúa, (vốn là: qui est; who is) Thần Khí; 4- như bởi Thần Khí của Chúa.'' Tuy nhiên, xét cho cùng, các cách dịch vừa nêu vẫn không sai bởi vì Chúa Thánh Linh là Một trong Ba Ngôi của Thiên Chúa Duy Nhất. Và tôi lại mừng vì bản của người-không-tin-có-Thiên-Chúa-Ngôi-Ba thì dịch như sau: ''EXACTLY as done by Jehovah (the) Spirit.'' Mừng vì, dù, giữa hai Thánh Danh ấy, không có ''dấu phẩy'', chữ ''Spirit'' vẫn là ''đồng vị'' với ''Jehovah'': apposition to / à ''Jehovah''!!!

Lời kết

Trong Dân số 6,22-26, Đấng Hằng Hữu dạy Môsê 3 ''lần liên tục'' cầu xin với Thiên Chúa. Như vậy là Ngài gián tiếp cho biết Thiên Chúa có BA NGÔI. Rõ ràng nhất là Isaya (6,3) đã thấy Thiên Chúa và các thiên thần Xêraphim đứng chầu Ngài, đối đáp tung hô: ''Thánh! Thánh! Thánh!''

Vì thế, ngày nay, trong Thánh Lễ, chủ tế và cộng đoàn ''phải'' xướng ca bài có BA LẦN chữ THÁNH để tôn vinh, thờ lạy Thiên Chúa Ba Ngôi.

Chúa ôi, đang viết câu cuối ở trên, con cũng: ''Cúi đầu, thờ lạy Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen.''

------------------

Kính mời quý vị nghe Thánh ca:

VENI CREATOR SPIRITUS
Mozart SANCTUS: Sanctus Dominus Deus Sabaoth
Sanctus et Benedictus (Latin) (Trong video này, có mấy chữ viết sai, xin ghi lại cho đúng như sau: caeli (thay vì: coeli); Hosanna (thay vì: Hossanna); Domini (thay vì: Domine)
Credo in Latin

Đức Quốc, 16.5.2013
Đaminh Phan Văn Phước

Lên đầu trang