BÀ RỊA


Giáo phận Bà Rịa 

(tiếng LatinDioecesis Barianensis )