26/09 - Thứ Sáu Tuần XXV - Mùa Thường Niên

9/25/2020 6:43:01 PM
22 Người còn nói : “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

Lc_9_18-22.jpg

Ca nhập lễ

 

Chúa phán : “Ta là Đấng cứu độ dân Ta,

trong mọi cơn gian nan thử thách,

nếu chúng kêu cầu Ta,

Ta sẽ thương nhận lời,

và cho đến muôn đời muôn thuở,

Ta sẽ là Chúa Trời của chúng.”

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người, xin giúp chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin …

 

Bài đọc 1 Gv 3,1-11

 

Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời.

 

Bài trích sách Giảng viên.

 

1Ở dưới bầu trời này,

mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời :

2một thời để chào đời, một thời để lìa thế ;

một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây ;

3một thời để giết chết, một thời để chữa lành ;

một thời để phá đổ, một thời để xây dựng ;

4một thời để khóc lóc, một thời để vui cười ;

một thời để than van, một thời để múa nhảy ;

5một thời để quăng đá, một thời để lượm đá ;

một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn ;

6một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất ;

một thời để giữ lại, một thời để vất đi ;

7một thời để xé rách, một thời để vá khâu ;

một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng ;

8một thời để yêu thương, một thời để thù ghét ;

một thời để gây chiến, một thời để làm hoà.

9 Làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì ?

10 Tôi nhìn thấy công việc mà Thiên Chúa giao cho

con người phải gắng sức làm.

11 Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc.

Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ,

tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được

ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử.

 

Đáp ca Tv 143,1a và 2abc.3-4 (Đ. c.1a)

 

Đ.Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn.

 

1aChúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn,

2abcChúa là đồng minh, là đồn luỹ che chở,

là thành trì bảo vệ, là Đấng giải thoát tôi.

Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp.

 

3Lạy Chúa, con người có là chi, mà Chúa cần biết đến ?

Phàm nhân đáng là gì, mà Chúa phải lưu tâm ?

4Ấy con người khác chi hơi thở,

vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu.

 

Tung hô Tin Mừng Mc 10,45b

 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng Lc 9,18-22

 

Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu đau khổ nhiều.

 

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng : “Dân chúng nói Thầy là ai ?” 19 Các ông thưa : “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” 20 Người lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” 21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.

 

22 Người còn nói : “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dâng, và nhờ thánh lễ này, xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả, mà chúng con hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng con cầu xin …

 

Lời Tiền Tụng

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì chính Người, khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình, đã tẩy xoá tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại, đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa Nước Trời.

 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

Ca hiệp lễ Tv 118,4-5

 

Lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh,

truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn.

Ước mong sao con hằng vững bước

theo thánh chỉ Ngài ban.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, Chúa đã lấy Mình và Máu Ðức Kitô nuôi dưỡng chúng con; xin nâng đỡ và giữ gìn chúng con luôn mãi, để chúng con được hưởng nhờ hiệu quả ơn cứu chuộc trong thánh lễ cũng như trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang