21/08 - Thứ Sáu Tuần 20 Mùa Thường Niên

8/20/2020 11:42:22 AM
“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi:38 Đó là điều răn thứ nhất và trọng nhất.39 Nhưng điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy: Ngươi hãy yêu thương người lân cận như chính mình ngươi. 40 Toàn thể lề luật và các tiên tri đều quy về hai điều răn đó”.

Matthew22_34-40.jpg

Ca nhập lễ  Tv 83,10-11

 

Lạy Chúa là khiên mộc chở che,

xin thương xem nhìn đến

gương mặt Đấng Ngài đã xức dầu.

Một ngày tại khuôn viên thánh điện

quý hơn cả ngàn ngày.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa, là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng con cầu xin …

 

Bài đọc I Ez 37, 1-14

 

Hỡi các xương khô, hãy nghe lời Chúa. Hỡi nhà Israel,

Ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi mồ.

 

Bài trích sách tiên tri Êzêkiel

 

Trong những ngày ấy, 1tay Chúa đặt trên tôi,

và dẫn tôi đi ra trong thần khí của Chúa.

Người đặt tôi giữa cánh đồng đầy hài cốt.

2   Người đem tôi đi vòng quanh những hài cốt ấy,

chúng nằm la liệt trên mặt cánh đồng và đã khô đét.

3   Chúa phán với tôi:

“Hỡi con người, ngươi có nghĩ các hài cốt này hồi sinh được không?”

Tôi thưa: “Lạy Chúa, hẳn Chúa đã biết”.

4   Người liền phán với tôi: “Ngươi hãy tuyên sấm trên các hài cốt này,

và bảo chúng: “Hỡi các xương khô, hãy nghe lời Chúa.

5   Chúa là Thiên Chúa phán với các xương khô này như sau:

Đây Ta sẽ thổi sinh khí vào các ngươi và các ngươi sẽ được sống.

6   Ta sẽ đặt gân, khiến thịt mọc ra và cho da bọc trên các ngươi.

Ta sẽ thổi sinh khí vào các ngươi,

các ngươi sẽ được sống và nhận biết Ta là Chúa”.

7   Vậy tôi tuyên sấm như Chúa đã truyền cho tôi.

Đang khi tôi tuyên sấm, thì nghe có tiếng động,

và rồi các xương di chuyển và xích lại gần nhau,

theo đúng khớp với nhau.

8   Tôi nhìn, thì này trên chúng đã có gân và thịt, rồi da phủ lên trên,

nhưng chúng chưa có sinh khí.

9   Chúa phán với tôi: “Ngươi hãy tuyên sấm với hồn,

hỡi con người, ngươi hãy tuyên sấm và nói với hồn:

“Chúa là Thiên Chúa phán thế này:

Hỡi hồn, từ bốn phương trời hãy đến nhập vào những kẻ đã chết này,

để chúng được hồi sinh”.

10 Tôi đã tuyên sấm như Chúa đã truyền cho tôi.

Hồn nhập vào chúng và chúng được hồi sinh và đứng thẳng trên hai chân. Thật là một đạo quân rất đông đảo.

11 Và Chúa phán với tôi:

“Hỡi con người, các hài cốt này chính là toàn thể nhà Israel.

Chúng nói: “Xương chúng tôi đã khô đét,

hy vọng của chúng tôi đã tiêu tan, chúng tôi đã bị diệt vong”.

12 Bởi đó, ngươi hãy tuyên sấm và nói với chúng:

“Chúa là Thiên Chúa phán thế này:

Hỡi dân Ta, đây Ta sẽ mở cửa mồ cho các ngươi.

Ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi huyệt, và dẫn các ngươi vào đất Israel.

13 Hỡi dân Ta, các ngươi sẽ biết Ta là Chúa,

lúc Ta mở mồ chôn các ngươi, và đưa các ngươi ra khỏi huyệt.

14 Ta sẽ ban thần khí của Ta cho các ngươi, và các ngươi sẽ được sống.

Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi.

Bấy giờ các ngươi sẽ biết Ta là Chúa.

Ta đã phán là Ta làm. Chúa là Thiên Chúa phán như thế”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca Tv 106, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (Đ. 1)

 

Đ.  Hãy cảm tạ Chúa, vì lượng từ bi Chúa tồn tại muôn đời.

 

2 Hãy xướng lên:

hỡi những người được Chúa cứu chuộc,

những người được Chúa cứu khỏi tay quân thù,

3 và được quy tụ từ các xứ sở

từ đông sang tây, từ bắc chí nam.   Đ.

 

4 Họ lạc bước trong nơi hoang vắng, chốn khô cằn,

chẳng tìm thấy đường về thành thị để định cư.

5 Họ đói lả khát khô,

sinh lực cũng hao mòn.Đ.

 

6 Khi gian truân họ kêu lên cùng Chúa

và Ngài cứu họ khỏi cảnh ngặt nghèo.

7   Chúa dẫn họ đi trên đường ngay thẳng

hầu tiến về thành thị để định cư.Đ.

 

8 Họ cảm tạ Chúa vì lượng từ bi

và những việc kỳ diệu Chúa làm cho con cái loài người,

9 vì Chúa cho người khát uống thỏa thuê

và cho người đói no đầy ơn phúc.  Đ.

 

Alleluia Tv 24, 4b. 5a

 

Alleluia, alleluia. Lạy Thiên Chúa của con, xin dạy con biết đường lối của Chúa, xin dẫn con đi theo chân lý của Ngài. Alleluia.

 

Tin Mừng Mt 22, 34-40

 

Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và hãy yêu thương người lân cận

như chính mình.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

34 Khi ấy, những người pharisêu nghe biết Chúa Giêsu

đã làm những người sadđucêô câm miệng, thì họp nhau lại.

35 Một tiến sĩ luật trong nhóm pharisêu hỏi Chúa Giêsu để thử Người:

36 “Thưa Thầy, trong lề luật điều răn nào là trọng nhất?”

37 Chúa Giêsu nói với người ấy:

“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi

hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi:

38 Đó là điều răn thứ nhất và trọng nhất.

39 Nhưng điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy:

Ngươi hãy yêu thương người lân cận như chính mình ngươi.

40 Toàn thể lề luật và các tiên tri đều quy về hai điều răn đó”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này: là cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiến của lễ do Chúa tặng ban. Chúng con cầu xin …

 

Lời Tiền Tụng

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Chúng con biết rằng: vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.

 

Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước Tôn Nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

Ca hiệp lễ Tv 129,7

 

Chúa luôn luôn từ ái một niềm,

ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, Chúa đã ban bí tích Thánh Thể cho chúng con được tham dự vào sự sống của Ðức Kitô; xin cho chúng con được trở nên giống như Người, để mai sau được vào thiên quốc cùng Người chung hưởng phúc vinh quang. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lên đầu trang