16/08 - Chúa Nhật Tuần 20 Mùa Thường Niên

8/16/2020 11:39:19 AM
27 Bà ấy lại nói: “Vâng, lạy Ngài, nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. 28 Bấy giờ, Chúa Giêsu đáp lại rằng: “Này bà, niềm tin của bà thật lớn mạnh! Bà muốn sao thì được vậy”. Và từ giờ đó, con gái bà đã được chữa lành.

Mt15_21-28.jpg

Ca nhập lễ Tv 83,10-11

 

Lạy Chúa là khiên mộc chở che,

xin thương xem nhìn đến

gương mặt Đấng Ngài đã xức dầu.

Một ngày tại khuôn viên thánh điện

quý hơn cả ngàn ngày.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa, là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng con cầu xin ...

 

 Bài đọc I Is 56, 1. 6-7

 

Ta sẽ dẫn những kẻ ngoại lên núi thánh của Ta.

 

Bài trích sách tiên tri Isaia

 

Chúa phán thế này:

1   “Hãy tuân giữ lề luật và thi hành điều công chính,

vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới,

và đức công chính của Ta sắp tỏ hiện.

6   Những kẻ ngoại gắn bó cùng Chúa

để phụng sự Ngài,

để mến yêu danh thánh,

để trở nên tôi tớ Ngài,

những ai giữ và không làm ô nhơ ngày sabbat,

và tuân thủ giao ước của Ta,

7   Ta sẽ dẫn họ lên núi thánh,

và trong nhà cầu nguyện của Ta, Ta sẽ cho họ được vui mừng.

Ta sẽ ưng nhận những lễ toàn thiêu

và hy tế họ dâng trên bàn thờ của Ta,

vì nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện dành cho mọi dân tộc”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca Tv 66, 2-3. 5. 6+8 (Đ. 4)

 

Đ. Ước gì chư dân xưng tụng Ngài, lạy Thiên Chúa,

hết thảy chư dân xưng tụng Ngài.

 

2   Xin Thiên Chúa xót thương và chúc lành cho chúng con,

xin chiếu tỏa trên chúng con ánh tôn nhan Ngài.

3   Để cả địa cầu biết đường lối Chúa,

và muôn dân biết ơn cứu độ của Ngài. Đ.

 

5   Chư dân hãy hớn hở reo mừng,

vì Chúa xét xử muôn dân thật công minh,

và cai trị các nước khắp địa cầu.Đ.

 

6   Ước gì chư dân xưng tụng Ngài, lạy Thiên Chúa,

hết thảy chư dân xưng tụng Ngài.

8   Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta,

nguyện khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài.  Đ.

 

Bài đọc I IRm 11, 13-15. 29-32

 

Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi Israel, thì Ngài không hề hối tiếc!

 

Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma

 

Anh em thân mến,

13 Tôi xin nói với anh em là những người dân ngoại:

Với tư cách là tông đồ dân ngoại, tôi tự hào về tác vụ của tôi,

14 khiến đồng bào tôi phải ghen tỵ, để cứu được một ít người trong số họ.

15 Thật vậy, nếu vì họ bị loại ra, mà thế gian được giao hòa,

thì việc họ được thu nhận sẽ là gì,

nếu không phải là từ cõi chết bước vào sự sống?

29 Vì Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi ai, Người không hề hối tiếc!

30 Thật vậy, như xưa anh em không tin phục Thiên Chúa,

nhưng nay vì sự bất tín của họ mà anh em được thương xót,

31 cũng thế, nay họ không tin phục, nhưng vì anh em được thương xót,

nên chính họ cũng được thương xót.

32 Vì Thiên Chúa đã để mọi người phải giam hãm trong sự không tin phục,

để Ngài thương xót tất cả mọi người.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Alleluia   x. Mt 4, 23

 

Alleluia, alleluia. Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Alleluia.

 

Tin Mừng    Mt 15, 21-28

 

Này bà, niềm tin của bà thật lớn mạnh!

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

21 Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Tyrô và Siđon.

22 Và này, có một phụ nữ người Canaan từ vùng ấy đến mà kêu lên rằng:

“Lạy Ngài là Con Vua Đavid. Xin thương xót tôi!

Con gái tôi bị quỷ ám khốn khổ lắm”.

23 Nhưng Người không đáp lại một lời nào.

Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng:

“Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”.

24 Người đáp:

“Thầy chỉ được sai đến với những chiên đã hư mất nhà Israel”.

25 Nhưng bà ấy đến bái lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. 26Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con”.

27 Bà ấy lại nói: “Vâng, lạy Ngài, nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”.

28 Bấy giờ, Chúa Giêsu đáp lại rằng:

“Này bà, niềm tin của bà thật lớn mạnh! Bà muốn sao thì được vậy”.

Và từ giờ đó, con gái bà đã được chữa lành.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này: là cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiến của lễ do Chúa tặng ban. Chúng con cầu xin ...

 

 Lời Tiền Tụng

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Chúng con biết rằng: vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.

 

Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước Tôn Nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! ...

 

Ca hiệp lễ Tv 129,7

 

Chúa luôn luôn từ ái một niềm,

ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, Chúa đã ban bí tích Thánh Thể cho chúng con được tham dự vào sự sống của Ðức Kitô; xin cho chúng con được trở nên giống như Người, để mai sau được vào thiên quốc cùng Người chung hưởng phúc vinh quang. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lên đầu trang