03/08 - Thứ Hai Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

8/2/2020 4:09:26 PM
28 Ông Phêrô nói với Người: “Thưa Thầy, nếu quả là Thầy, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy”. 29 Người phán: “Hãy đến”. Ông Phêrô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến với Chúa Giêsu.

Jesus-and-Peter-in-Rough-Waters.jpg

Ca nhập lễ Tv 69,2.6

 

Lạy Chúa Trời, xin đến giúp con

muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ !

Ngài là Đấng phù trợ,

là Đấng giải thoát con,

muôn lạy Chúa, xin đừng trì hoãn.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn; xin Chúa hằng dủ thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin ...

 

Bài đọc I Jr 28, 1-17

 

Hỡi Anania, Chúa không hề sai anh,

thế mà anh đã làm cho dân này tin vào chuyện dối trá.

 

Bài trích sách tiên tri Jêrêmia

 

1 Năm ấy, tháng năm, năm thứ tư, vào đầu triều đại Sêđêcias, vua Giuđa,

tiên tri Anania, con của Azur, quê ở Gabaon,

nói với tôi trong nhà Chúa, trước mặt các tư tế và toàn dân rằng:

2 “Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Israel, phán thế này:

“Ta đã bẻ gãy ách của vua Babylon.

3 Còn hai năm nữa Ta sẽ cho mang trở về nơi này

tất cả các đồ dùng trong nhà Chúa, mà Nabukôđônôsor, vua Babylon,

đã lấy đi khỏi nơi này và chuyển về Babylon.

4 Cả Jêcôniam, con của Gioakim, vua Giuđa,

cùng tất cả những người Giuđa bị lưu đày sang Babylon,

Ta cũng sẽ đem về nơi này, Chúa phán như vậy.

Thật thế, Ta sẽ bẻ gãy ách của vua Babylon”.

5 Bấy giờ tiên tri Jêrêmia ngỏ lời với tiên tri Anania

trước mặt các tư tế và trước mặt toàn dân đang đứng trong nhà Chúa.

6 Tiên tri Jêrêmia nói: “Được. Ước gì Chúa làm như vậy!

Ước gì Chúa thực hiện những lời ông đã nói tiên tri:

là các đồ dùng sẽ được đưa trở về nhà Chúa

và mọi người sẽ từ Babylon trở về nơi này.

7 Tuy nhiên, ông hãy nghe những lời tôi nói vào tai ông

và tai toàn dân sau đây:

8 Có những tiên tri xuất hiện đã lâu trước ông và tôi,

họ đã nói tiên tri về nhiều miền đất và vương quốc rộng lớn,

là sẽ có chiến tranh, tai ương và ôn dịch.

9 Nhưng tiên tri nào báo trước sẽ có hòa bình,

thì chỉ khi nào ứng nghiệm lời người ấy nói,

mới là tiên tri được Chúa thực sự sai đến”.

10 Bấy giờ tiên tri Anania giật cái ách khỏi cổ tiên tri Jêrêmia mà bẻ đi.

11 Rồi Anania nói trước mặt toàn dân rằng: “Chúa phán thế này:

Giống như thế, hai năm nữa

Ta sẽ bẻ gãy ách của Nabukôđônôsor, vua Babylon,

nơi cổ mọi dân tộc”.

Sau đó tiên tri Jêrêmia bỏ đi.

12 Nhưng sau khi tiên tri Anania bẻ gãy cái ách nơi cổ tiên tri Jêrêmia,

có lời Chúa phán cùng Jêrêmia rằng:

13 “Hãy đi nói với Anania: “Chúa phán thế này:

Ngươi đã bẻ gãy ách bằng gỗ, thì hãy đặt ách sắt thế vào.

14 Vì Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Israel, phán:

Ta hãy đặt ách bằng sắt vào cổ mọi dân tộc,

để chúng làm tôi Nabukôđônôsor, vua Babylon.

Chúng sẽ làm tôi vua ấy, và cả đến thú vật ngoài đồng,

Ta cũng trao cho vua ấy”.

15 Vậy tiên tri Jêrêmia nói với tiên tri Anania:

“Hỡi Anania, hãy nghe đây! Chúa không hề sai ông,

thế mà ông đã làm cho dân này tin vào chuyện dối trá.

16 Vì vậy Chúa phán: Này, Ta sẽ làm ngươi biến đi khỏi mặt đất,

năm nay ngươi sẽ chết, vì ngươi đã xúi người ta chống lại Chúa”.

17 Và tiên tri Anania đã chết trong tháng bảy năm ấy.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca Tv 118, 29. 43. 79. 80. 95. 102 (Đ. 68b)

 

Đ.Lạy Chúa, xin dạy con huấn lệnh của Chúa.

 

29 Xin kéo con xa đường gian dối,

và khấng ban cho con luật pháp của Ngài. Đ.

 

43 Xin đừng bao giờ cất khỏi miệng con lời chân lý,

con hết lòng trông cậy vào phán quyết của Ngài.Đ.

 

79 Người kính sợ Chúa và kẻ nhận biết lời Chúa dạy,

ước gì họ quay về với con.Đ.

 

80 Nguyện cho lòng con nên tinh tuyền

theo huấn lệnh của Chúa,

để con khỏi hổ ngươi.Đ.

 

95 Những kẻ tội lỗi rình rập toan hủy diệt con,

nhưng con vẫn chú tâm suy gẫm lời Chúa dạy. Đ.

 

102Con không rời xa những phán quyết của Chúa,

vì chính Ngài đã ban cho con lề luật. Đ.

 

Alleluia Mt 4, 4b

 

Alleluia, alleluia. Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Alleluia.

 

Tin Mừng Mt 14, 13-21

 

Mọi người đều ăn no.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

13 Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết,

Người bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến chỗ hoang vắng riêng biệt.

Nghe biết điều ấy, dân chúng từ các thành đi bộ theo Người.

14 Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo,

thì chạnh lòng thương và chữa lành những người bệnh tật trong họ.

15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người:

“Đây là nơi hoang vắng, mà đã quá muộn; xin Thầy giải tán dân chúng,

để họ vào các làng mà mua thức ăn”.

16 Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông:

“Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn”.

17 Các ông thưa: “Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá”.

18 Người bảo: “Hãy đem lại đây cho Thầy”.

19 Rồi Người truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ,

cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá,

ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các môn đệ,

và các môn đệ phân phát cho dân chúng.

20 Mọi người đều ăn no;

và người ta thu lại được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn.

21 Số người ăn là năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ em.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Hoặc Mt 14, 22-36 (nếu Chúa nhật trước đó là năm A)

 

Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

22 Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ

xuống thuyền qua bờ bên kia trước,

trong lúc Người giải tán dân chúng.

23 Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình.

Chiều đến, Người vẫn ở đó một mình.

24 Còn thuyền thì đã ra xa bờ nhiều dặm, bị sóng đánh lắc lư vì ngược gió.

25 Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông.

26 Thấy Người đi trên mặt biển, các môn đệ hoảng sợ thốt lên: “Ma kìa”

và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng.

27 Lập tức Chúa Giêsu nói với các ông:

“Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ!”.

28 Ông Phêrô nói với Người: “Thưa Thầy, nếu quả là Thầy,

xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy”.

29 Người phán: “Hãy đến”. Ông Phêrô xuống khỏi thuyền

bước đi trên mặt nước mà đến với Chúa Giêsu.

30 Nhưng khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và bắt đầu chìm nên ông kêu lên: “Thưa Thầy, xin cứu con”.

31 Lập tức Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói:

“Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?”.

32 Khi họ đã lên thuyền thì gió liền yên lặng.

33 Những người ở trong thuyền đến bái lạy Người và nói:

“Quả thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.

34 Khi đã qua bờ bên kia, họ đến đất Ghênnêsaret.

35 Nhận ra Chúa Giêsu, những người ở đó đi loan tin khắp vùng ấy

và đem đến cho Người tất cả những kẻ ốm đau.

36 Họ nài xin Người cho họ chạm vào tua áo của Người;

và ai đã chạm đến đều được chữa lành.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, xin thánh hóa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của Giáo Hội; xin Chúa cũng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin ...

 

Lời Tiền Tụng

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì chính Người, khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình, đã tẩy xoá tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại, đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa Nước Trời.

 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! ...

 

Ca hiệp lễ Kn 16,20

 

Lạy Chúa,

Chúa đã ban cho chúng con bánh bởi trời,

bánh có đủ mọi mùi thơm ngon

và mọi hương vị ngọt ngào.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con; xin tiếp tục chở che nâng đỡ để chúng con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin ...

Lên đầu trang