Đi nhận tình thương...

Xách balô lên và đi ! Có khi đi dâng Lễ, có khi đi làm phép xác,có khi đi làm phép nhà và có khi đi về Sài Gòn để khám bệnh ...

Bác ái - Ấm áp tình người!

Từ bao đời nay, xã hội loài người, trong đạo cũng như ngoài đời, đã nói nhiều đến công bằng và bác ái. Lịch sử các dân tộc ...

Lịch Công Giáo

Thứ bảy, ngày 6 tháng 3
Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32
[ 3 4 5 6 7 8 9 ]
Lên đầu trang